Privatskoler kan hindre integrasjonen!

kommentarer

Skolen er den eneste arena hvor alle nordmenn av alle raser, farger, kulturer, livssyn og religion og klasser møtes. Skolen kan - og absolutt må - derfor gjøres til et fellesarena hvor våre barn treffes, lenge før de er påført og overlevert voksnes fordommer. I samfunn som har organisert sitt skolesystem langs religiøse eller økonomiske linjer og grenser, kan vi se med all tydelighet hvor galt et slikt skille kan være. Hvis barn av muslimsk bakgrunn, hindu bakgrunn, kristen bakgrunn eller humanetisk bakgrunn skal gå på hver sin skole, hvor skal de lære om hverandre? Hvor skal de lære å håndtere å leve sammen i et samfunn hvor vi fortsatt skal være muslimer, kristne, hinduer, humanetikere osv.? Kun en fellesskole kan gi dem anledning til å lære hvor forskjellige og like de er. Fellesskolen kan være en unik arena for å oppdra dem til å finne gode relasjoner seg imellom. Derfor har SV alltid vært restriktive hva gjelder skoler som skiller barn basert på hvilken religion de hører til.

Chalk drawing on a blackboard
Licensed from: Bildehagen / yayimages.com


Norsk ungdom, særlig med muslimsk bakgrunn, er under sterkt press fra fanatiske krefter utenfra. Disse kreftene sitter utenfor Europa, men har sine «agenter» i det europeiske fellesskap. De har klart å lure en god del europeisk - og norsk ungdom - til å innta en ekstrem muslimsk identitet. Disse ungdommene har tatt avstand fra sin verdimessige europeiske identitet hvor ytringsfriheten og respekt for annerledestroende er sentralt. Min påstand vil være at fellesskolen har bidratt til at det likevel ikke har vært flere enn de som dessverre har latt seg verve til ekstremismen, enten med ord eller med handlinger.

Fellesskolen bidrar til sosial mobilisering. Her kan barn og ungdom som kommer fra enkle kår, får anledning til å utnytte sitt fulle potensialet. Det betyr at mulighetene for å lykkes i arbeidslivet og andre positive samfunnsarenaer styrkes. Det å lykkes på positive arenaer er en vaksine mot å la seg påvirkes av ekstreme ideer.

Fellesskolen gir også anledning til å møte «de andre». Det er her man lærer om hvem mennesker utenfor din egen religiøse identitet er. Hva de står for, hvordan de er i hverdagen, hvor du er annerledes enn dem, og hvordan du skal håndtere denne annerledesheten uten at du tar avstand fra dem. Her lærer ungdommer hvordan de skal gjøre sine egne erfaringene til en positiv kompetanse. Dette hindrer igjen tilbøyelighet til å la seg rekruttere til grupperinger som dyrker forskjellene og gjør dem til en farlig redskap.

Min påstand er at hadde vi alle gått på hver vår skole basert på tro hadde rekrutteringen til ekstreme miljøer vært langt større en det har vært så langt. Derfor mener jeg at vi må styrke fellesskolen som en felles arena for alle barn som vokser opp i Norge og skal leve sammen, uavhengig av tro!

Akhtar Chaudhry

Stord, 01. juli, 2017

hits